Informacje dla mieszkańców

OPŁATY CZYNSZOWE należy wnosić do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od nieterminowych opłat na podstawie statutu naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Opłaty można wnosić w kasie spółdzielni bez dodatkowych opłat. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00.